Kluczborski Maraton W?dkarski

czwartek, 04 kwietnia 2013 14:47

Ko?o PZW w Kluczborku organizuje II Kluczborski Maraton W?dkarski" o puchar Edmunda Gutkiewicza.

Miejsce: Zbiornik zaporowy Kluczbork

Termin: 13-14.09.2014 r.

Czas w?dkowania: 24 godz.

Adresaci: Pasjonaci w?dkarstwa z ambicjami rywalizacji sportowej (osoby pe?noletnie lub nieletnie z opiekunem)

Klasyfikacja: dru?ynowa (2 osoby)

Impreza organizowana jest przy wsparciu w?adz lokalnych i sponsorw.

Dla zwyci?zcw przewidujemy atrakcyjne gratyfikacje.

W?rd zawodnikw zostan? rozlosowane warto?ciowe niespodzianki.

Organizator nie przewiduje zysku finansowego.

Organizator dopuszcza uczestnictwo osb towarzysz?cych.

Wpisowe od dru?yny: 250,- z?.

Wpisowe od osoby towarzysz?cej: 70,- z?

W/w koszty maj? pokry?: wy?ywienie (min. 4 posi?ki) i napoje, oraz inne podstawowe potrzeby (np. toalety, wywz ?mieci, zabezpieczenie medyczne itp.).

Nie wykorzystane ?rodki z wpisowego zostan? skierowane do puli nagrd.

Zawodnicy ubezpieczaj? si? we w?asnych zakresie.

Organizator dopuszcza mo?liwo?? treningw od 10.09.2014 r za pobraniem zezwolenia (zbiornik Kluczbork nie jest oglnie dost?pny do w?dkowania) i wy??cznie na ?ywej rybie.

Zezwolenie b?dzie mo?na pobra? w Centrum W?dkarskim w Kluczborku ul. Katowicka 11 (na przeciw Policji) w godz 9.00 17.00 od 09.09.2014 r (1,5 km od zbiornika Kluczbork).

tel. kont. 77 / 418-00-16 lub 664-152-692

Mo?liwo?? zakwaterowania na czas treningw i zawodw:

 1. 1. O?rodek Campingowy w B?kowie (1 km od zbiornika) - koszt w?asny (zakwaterowanie w domkach campingowych 25 ,- z? za dob?/osoba)

  O?rodek dysponuje rwnie? 29 miejscami na przyczepy campingowe.

  tel. kont. 77 / 418-05-86

 2. 2. Campus sportowy Stobrawa w Kluczborku (1 km od zbiornika) koszt w?asny (zakwaterowanie w pokojach hotelowych 50,- z? za dob?/osoba)

  tel. kont. - 77 / 415-10-80

 3. 3. Stanica w?dkarska (przy zbiorniku Kluczbork - miejsce zbirki) bezp?atnie (w?asne namioty i przyczepy campingowe)

  tel kont. - 77 / 418-00-16 lub 664-152-692

Zapisy:

 1. 1. Zg?oszenia wst?pne zawodnikw dru?yny (imiona i nazwiska) + ewentualnych osb towarzysz?cych nale?y dokona? na adres mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 664-152-692.
 2. 2.Po sprawdzeniu czy s? wolne miejsca maliem zwrotnym zostanie zg?oszeniodawcy przekazane powiadomienie o wolnym miejscu i kwocie wpisowego.

 3. 3.Niezw?ocznie nale?y dokona? wp?aty na konto bankowe 86102036680000500201018183 z dopiskiem wpisowe na Kluczborski Maraton W?dkarski.

 4. 4.Zaksi?gowanie wp?aty organizator potwierdzi mailem zwrotnym w ci?gu 24 godz.

Ze wzgl?du na ograniczon? ilo?? miejsc organizator bezwzgl?dnie b?dzie respektowa? pkt. 1, a samo dokonanie wp?aty nie jest rwnoznaczne z przyj?ciem zg?oszenia!

Istnieje mo?liwo?? wniesienia op?aty startowej u skarbnika Ko?a: Kluczbork ul. Katowicka 11

Kapitanat sportowy imprezy i miejsce zbirki b?dzie na stanicy w?dkarskiej przy zbiorniku Kluczbork (dojazd od Ligoty Grnej ul. Gliwicka 45).

Oczekujemy wszystkich ch?tnych do wsplnego w?dkowania w rodzinnej atmosferze.


Regulamin zawodw II Kluczborski Maraton W?dkarski

 1. 1.Obowi?zuje Regulamin Amatorskiego Po?owu Ryb.
 2. 2.Odcinek brzegu dla dru?yny: minimum 20 m.

 3. 3.Po?w dozwolony metod? sp?awikow? i gruntow? (decyduje zawodnik)

 4. 4.Zakaz po?owu na ?yw? i martw? ryb? oraz ich cz??ci.

 5. 5.Nie obowi?zuj? limity ilo?ciowe i wagowe.

 6. 6.Wymiar ochronny okonia: 23 cm, pstr?g nie jest zaliczany do klasyfikacji.

 7. 7.Na stanowisku dru?yny mog? przebywa? osoby towarzysz?ce.

 8. 8.Ka?dy zawodnik winien przechowywa? z?owione przez siebie ryby w siatce (do czasu a? przyjdzie waga)

 9. 9.Wa?enia ryb b?d? dokonywane na stanowisku dru?yny.

 10. 10.Zakaz ustawiana namiotw na stanowisku.

 11. 11.Zakaz wywo?enia zan?t i przyn?t.

 12. 12.Rozpocz?cie w?dkowania i n?cenie dozwolone po w?a?ciwym sygnale

 13. 13.Po sygnale ko?cz?cym w?dkowanie nie zalicza si? ryby wyj?tej z wody.

 14. 14.Ryba ktra jest holowana i wejdzie na stanowisko s?siedniej dru?yny jest zaliczana, o ile nie spl?cze si? z obcym zestawem. Je?li zawodnik mimo protestu zawodnika spl?tanego wrzuci j? do siatki, od oglnej wagi zostanie mu odj?ta waga najwi?kszej ryby.

 15. 15.Za przedstawienie do wagi ryb nie wymiarowych od oglnej wagi odejmuj? si? trzykrotn? wag? ryb nie zaliczanych do punktacji.

 16. 16.Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

  a) nie w?a?ciwy stan psychofizyczny (decyduje organizator)

  b) nie etyczne zachowanie (decyduje organizator) c) za przedstawienie do wagi ryb b?d?cych pod ochrona

 17. 17.Organizator dopuszcza mo?liwo?? zmiany zawodnika w dru?ynie przed rozpocz?ciem zawodw (nie obecno?? z przyczyn losowych), lecz nie przewiduje zwrotu wpisowego.

 18. 18.Organizator u?atwi dojazd do miejsc parkingowych przypisanych wylosowanym stanowiskom kieruj?c tam samochody prowadz?ce.

 19. 19.Na dru?ynie ci??y obowi?zek pozostawienia czystego stanowiska (brak porz?dku na stanowisku wyklucza dru?yn? z mo?liwo?ci losowania nagrd niespodzianek.


Harmonogram zawodw II Kluczborski Maraton W?dkarski

13.09.2014 r. (sobota)

 • 6.00: zbirka zawodnikw

 • 6.05: sprawdzenie listy obecno?ci

 • 6.20: przedstawienie ?owiska ,regulaminu i harmonogramu zawodw

 • 6.35: losowanie stanowisk dla dru?yn,wyposa?enie zawodnikw i osb towarzysz?cych w pakiet wyj?ciowy ( prowiant, napoje itd.).

 • 7.15 7.30: odprawa (wyjazd na stanowiska)

 • 9.00: rozpocz?cie w?dkowania i n?cenia ( I sygna?)

 • 19.00: koniec w?dkowania ( II sygna?)

 • 19.00 21.00: przerwa na obiadokolacj?, kontrolne wa?enie ryb, przygotowania do nocy itp.(mo?na n?ci?)

 • 21.00: rozpocz?cie w?dkowania ( III sygna?)

  14.09.2014 r. (niedziela)

 • 5.00 6.00: dostarczenie posi?kw na stanowiska

 • 9.00: koniec w?dkowania ( IV sygna?)

 • 9.00 10.00: wa?enie ryb,sprz?tanie stanowisk, sk?adanie sprz?tu.

 • 10.00 10.30: powrt do miejsca zbirki

 • 10.30 11.15: wsplny posi?ek, obliczanie wynikw.

 • 11.15 12.00: podsumowanie zawodw ,og?oszenie wynikw, dekoracja zwyci?zcw, wr?czenie nagrd i losowanie niespodzianek.

 • 12.00: zako?czenie II Kluczborskiego Maratonu W?dkarskiego


Krtka charakterystyka ?owiska: zbiornik Kluczbork

Zbiornik Kluczbork jest zbiornikiem zaporowym wybudowanym na rzece Stobrawie (kraina ryb ?ososiowatych)

Do u?ytku zosta? oddany 02.10.2012 r.

Mimo swego m?odego wieku ju? jest atrakcyjny pod wzgl?dem w?dkarskim ,gdy? powsta? na dwch wyrobiskach po ?wirowych (dotychczasowych ?owiskach), ktre tylko w cz??ci zosta?y zasypane. Dzi?ki migracji ryb z obu by?ych ?wirowni, z rzeki, oraz intensywnym zarybieniom zbiornik ju? dzi? oferuje w?dkarzom wiele niespodzianek. Zbiornik o pow. 56 h otacza wa? z kamienistym nabrze?em. Na koronie wa?u u?o?ony jest deptak z kostki (idealne miejsce do kibicowania). Na zbiorniku wybudowano dwie wyspy (ostoja ptactwa), a obok zbiornika z pobliskiego lasu stworzono stref? ciszy.

W zbiorniku s? niemal wszystkie gatunki ryb, lecz dominuj?: p?o?, oko?, leszcz, kara?, lin, szczupak, wzdr?ga. Rzadziej: karp, sandacz, amur, ja? ,pstr?g.

O atrakcyjno?ci zbiornika ?wiadczy rwnie? to, ?e s? na nim rozgrywane zawody sp?awikowe rangi nie tylko Okr?gu, lecz rwnie? Grand Prix Polski (m?odzikw) i Mistrzostwa Polski.

W?dkuj?c na zbiorniku Kluczbork w?dki nale?y mie? na oku, gdy? p?ywaj? w nim rybki zabieraj?ce je z podprek do wody.


I po zawodach 2013 !!!

W dniach 14-15.09.2013 na zb. "Kluczbork" zosta? rozegrany " I Kluczborski Maraton W?dkarski". Zawody zorganizowa?o Ko?o PZW Kluczbork na nowo oddanym zbiorniku zaporowym przy wsparciu lokalnych w?adz i zaprzyja?nionych firm w celu promocji ?owiska, miasta i w?dkarstwa.

W 24 godzinnych zmaganiach rywalizowa?o 19 dwuosobowych dru?yn ( nie ktre z trenerami). Ze wzgl?du na za?amanie pogody (skoki ci?nienia) ryba s?abo ?erowa?a i to decydowa?o o wynikach. "Grubych" ryb nie by?o, a na drobniejsze najskuteczniejszy okaza? si? "sp?awik". Mimo , ?e jak na tak d?ugie zawody wyniki by?y s?abe, to o ?owisku pad?o wiele pochlebnych opinii, gdy? cz??? zawodnikw to uczestnicy pr?dzej odbywaj?cych si? tu zawodw: Grand Prix Polski kadetw i juniorw i Grand Prix Okr?gu Opolskiego. Organizatorzy us?yszeli wiele ciep?ych s?w od uczestnikw za przygotowanie i przebieg. Sw? obecno?ci? ( i nie tylko) zaszczycili uczestnikw imprezy: burmistrz Miasta Kluczbork p. Jaros?aw Kielar ,pose? na Sejm RP p. Andrzej Bu?a, radny Sejmiku Woj. p. Andrzej Olech. I to Oni wr?czali puchary, a 9 pierwszych dru?yn zosta?o obdarowanych nagrodami. Rozlosowano rwnie? nagrody niespodzianki.

Wyniki:

I miejsce: Patrycja Bobrowska Pawlikowska ( mistrzyni Polski) - Elbl?g i Marcin Wacha (v-ce mistrz Polski) - Opole (26240 pkt)

II miejsce: ?ukasz Gierak - Gliwice i Cezary ?leszy?ski - Jastrz?bie Zdrj (21990 pkt)

III miejsce: Waldemar ?ok i Arkadiusz Stachurski - Kluczbork (19770 pkt)

IV miejsce: Witold Wojewdzki i Krzysztof Gruca - Namys?w (16670 pkt)

V miejsce: Artur Bodzioch i Bart?omiej Moska - Kluczbork (15030 pkt)

VI miejsce: Mieczys?aw Rabiega - Kluczbork i Andrzej Kopacki - Wo?czyn (9720 pkt)

VII miejsce: Engelbert Ledwo? - Gliwice i Zbigniew ?leszy?ski - Jastrz?bie Zdrj (8640 pkt)

VIII miejsce: Waldemar Fiech i Mariusz Wi?niewski - Kluczbork (6860 pkt)

XI miejsce: Jan Wawrzkowicz i Jan Hywel - Kluczbork (5770 pkt)

Organizatorzy gor?co dzi?kuj? przyjacio?om ,ktrzy pomogli:

p. Jan Kowalik - prezes "WAGREM" Kluczbork

p. Kazimierz Pietruszy?ski - w?a?ciciel "Centrum W?dkarskie" Kluczbork

p. Pawe? Pyp?acz - nadle?niczy "Nadle?nictwo Kluczbork"

p. Adam St?pie? - w?a?ciciel "AJER-TECH" Kluczbork

p. Andrzej Sypko - w?a?ciciel "P.B SYPKO" Kluczbork

p. Jerzy Liberka - Przew. Rady Powiatu Olesno

p. Krzysztof Skiba - w?a?ciciel "Crazy Carp" K?pno

p. Krzysztof St?pin - w?a?ciciel "Piekarnia Krzy?" Rogw Opolski

Podzi?kowania za zapewnienie bezpiecze?stwa dla: ochrony,policji, stra?y miejskiej i ratownika medycznego.

Organizatorzy dzi?kuj? uczestnikom za wzorowe zachowanie i ?wietn? atmosfer?, bo to sprawia, ?e nie ?a?uje si? wysi?ku w?o?onego w organizacj? i daje ch?? do zrobienia podobnej imprezy w przysz?ym roku.


Pozosta?e zdj?cia w GALERII.

Link do artyku?u nagranego na zbiorniku "Kluczbork" w dniu zawodw przez TVP Opole.
https://www.youtube.com/watch?v=EcEZFbfhmuY

W dniach 13-14.09.2014 ju? po raz drugi odby? si? "Kluczborski Maraton W?dkarski" . Do organizatorw w tym roku do??czy?a " legenda polskiego w?dkarstwa " kol. Edmund Gutkiewicz . Dzi?ki uzyskanej dotacji z Wojewdztwa Opolskiego, pomocy lokalnych w?adz i osb prywatnych impreza odby?a si? z jeszcze wi?kszym rozmachem ni? w roku ubieg?ym . Do Kluczborka przyjechali zawodnicy niemal z ca?ej Polski w?rd nich go?cili?my nie tylko Mistrzw Polski lecz rwnie? Mistrza i v-ce Mistrza ?wiata . To chyba dla nas najlepsza reklama dzi?ki ktrej "w?dkarski Kluczbork" jest coraz bardziej znany w Polsce . W tych 24-godzinnych zawodach uczestnicy z?owili 1540kg ryby co jest du?o lepszym wynikiem ni? w roku ubieg?ym .

 
free pokerfree poker

Zaloguj!

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 168 gości