PZW Koło Kluczbork
Zarybienie
sobota, 17 listopada 2012 20:13

Odby?o si? nast?pne zarybienie do zbiornika "D?brownik" w Lasowicach Ma?ych oraz do cegielni w Ligocie Dolnej wpuszczono 636kg amura .

 
Proponowany porz?dek obrad
czwartek, 08 listopada 2012 15:24

Proponowany porz?dek obrad

Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia cz?onkw Ko?a PZW w Kluczborku , zwo?anego na dzie? 16.12.2012r. na godz. 8.30(w pierwszym terminie) lub na godz 9.00 (w drugim terminie)

1.Otwarcie zebrania.

2.Wybr Przewodnicz?cego i Prezydium Zgromadzenia.

3.Przedstawienie i zatwierdzenie porz?dku i regulaminu obrad.

4.Uczczenie minut? ciszy pami?ci zmar?ych w 2012r. cz?onkw naszego Ko?a.

5.Wybr komisji: Mandatowej,Uchwa? i Wnioskw,Wyborczej oraz Skrutacyjnej.

6.Sprawozdanie Zarz?du i organw Ko?a.

7.Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzaj?ce prawomocno?? obrad.

8.Wyst?pienie prezesa Ko?a.

9.Wyst?pienie zaproszonych go?ci

10.Wr?czenie odznacze? ,wyr?nieni i podzi?kowa?.

11.Dyskusja nad z?o?onymi sprawozdaniami.

12.Zatwierdzenie sprawozda? Zarz?du i organw Ko?a .

13.Udzielenie absolutorium poszczeglnym cz?onkom ust?puj?cego zarz?du

14.Przedstawienie i przyj?cie preliminarza na rok 2013.

15.Wybory : Prezesa Zarz?du Ko?a , w?adz i organw Ko?a oraz Delegatw na Zjazd Okr?gowy.

16.Og?oszenie wynikw wyborw.

17.Zapoznanie si? z projektami uchwa? i wnioskw , dyskusja oraz zatwierdzenie uchwa? i wnioskw .

18.Zako?czenie obrad.

 
Walne Zebranie
czwartek, 08 listopada 2012 14:49

Uwaga W?dkarze

WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBROCZE ZGROMADZENIE CZ?ONKW KO?A PZW w Kluczborku

odb?dzie si? 16.12.2012r w "Rybaczwce" Kluczbork ul. Ko?ciuszki 2.

I termin godz 8.30

II termin godz 9.00

Wst?p wy??cznie z wa?n? legitymacj? cz?onkowsk?

Serdecznie zapraszamy

Zarz?d Ko?a

 
Jesienne zarybienia
sobota, 03 listopada 2012 20:20

Przyst?pili?my do jesiennych zarybie? ,ze ?rodkw okr?gu do zbiornika Kluczbork trafi?o 22tys sztuk narybku jazia . W czwartek 25.10.2012r ze ?rodkw ko?a do zbiornika Kluczbork trafi?o 700kg lina oraz 1 tona p?oci .W pi?tek 26.10.2012 z hodowli prowadzonej przez ko?o Kluczbork do naszych wd trafi?o 240kg kroczka karpia . 27.10.2012r z od?owu stawu Ko?ciuszki do naszych wd trafi?o 400kg ryby r?nego gatunku. 30.10.2012r ?e ?rodkw okr?gu do zbiornika Kluczbork zosta?o wpuszczone 250kg szczupaka . 31.10.2012r z ?rodkw okr?gu do zbiornika Kluczbork trafi?o 100kg karasia pospolitego .

 
Zalew Kluczbork !
wtorek, 04 września 2012 08:34

Komunikat !!!

Zarz?d Ko?a PZW w Kluczborku dopuszcza Zbiornik Retencyjny " Kluczbork " do uprawiania amatorskiego po?owu ryb wy??cznie dla cz?onkw Ko?a PZW Kluczbork od dnia 09.09.2012r

Warunki w?dkowania na zbiorniku :

1. Obowi?zuje Regulamin Amatorskiego Po?owu Ryb PZW .

2.Obowi?zuje zakaz po?owu z wysp .

3.Obowi?zuje zakaz po?owu na odstojniku (przedzbiornik)

4.Obowi?zuje zakaz u?ywania silnikw spalinowych .

5.Obowi?zuje zakaz przek?adania kamieni na wa?ach otaczaj?cych zbiornik .

Zwracamy szczegln? uwag? na respektowanie pkt 5 i zachowanie czysto?ci , gdy? b?dzie to surowo egzekwowane .

Zarz?d Ko?a

 


Strona 57 z 67
free pokerfree poker

Zaloguj!

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 75 gości