PZW Koło Kluczbork
Mistrzostwa Klubu
piątek, 29 marca 2013 12:03

Zarz?d W?dkarskiego Klubu Sportowego "Wzdr?ga" Kluczborku informuje ,?e zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych na rok 2013 ,organizuje zawody w?dkarstwie sp?awikowym " Mistrzostwa Klubu" w dniu 07.04.2013r. Zbirka zawodnikw na "Zbiorniku Kluczbork " Ligota Grna parking od strony pla?y o godz. 6:00 .Zawody zostan? rozegrane w dwch turach zgodnie z Zasadami organizacji Sportu W?dkarskiego " W zawodach bior? udzia? cz?onkowie klubu i ko?a PZW Kluczbork.

Zg?oszenia nale?y dokona? w sklepach w?dkarskich: Centrum W?dkarskie,Joker,Oko? w Kluczbork w nieprzekraczalnym terminie do 04.04.2013r. Cz?onkowie z aktualnie op?acon? sk?adk? cz?onkowsk?

Program Zawodw

6:00- zbirka zawodnikw i przedstawienia regulaminu zawodw.

6:15- sprawdzenie listy obecno?ci

6:30-losowanie stanowisk I tury

6:45-doj?cie na stanowiska

7:00-wej?cie na stanowisko

7:55-n?cenie zan?t? ci??k?

8:00-rozpocz?cie zawodw

10:55-pi?c minut do ko?ca pierwszej tury

11:00 Koniec pierwszej tury

11:00-12:00 wa?enie ryb obliczenie wynikw I tury

12:00-losowanie stanowisk II tury

12:15-dojscie na stanowiska

12:30-wej?cie na stanowisko

13:25-n?cenie zan?t? ci??k?

13:30-rozpocz?cie ?owienia

16:25- pi?? minut do ko?ca zawodw

16:30-koniec ?owienia

16:30-17:30 wa?enie ryb,obliczanie wynikw,posi?ek

17:30-zako?czenie zawodw ,og?oszenie wynikw,rozdanie dyplomw i nagrd

Zawody s? dofinansowane przez Gmin? Kluczbork

Organizator w zale?no?ci od warunkw (pogoda) zastrzega sobie prawo do zmian w programie i regulaminie zawodw.

?owisko rezerwowe (Brzzki parking ko?o Grodu Hrad )

 
Mistrzostwa Ko?a
czwartek, 28 marca 2013 15:55

Ko?o PZW Kluczbork organizuje Zawody o Mistrzostwo Ko?a w w?dkarstwie sp?awikowym.

Zawody odb?d? si? w dniu 14.04.2013 r. na zbiorniku Kluczbork

Zbirka o godz. 6.00 (wjazd od strony ul. Strzeleckiej)

Zawody odb?d? si? z podzia?em na kat. ,w dwch turach,

w/g Regulaminu sportowego po?owu ryb.

Zapisy do dnia 11.04.13 r.(w??cznie) u skarbnika Ko?a.

Startowe na zawody wynosi 10 z?.

Zarz?d Ko?a

 
Wielkanoc.
czwartek, 28 marca 2013 13:42

Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Wielkanocnych sk?adamy wiosenne ?yczenia,

aby w czas ?wi?ta Paschy w Waszych sercach, rodzinach i domach zago?ci?a rado??,

spokj i wielka nadzieja odradzaj?cego si? ?ycia.

 
Sprawozdanie
wtorek, 12 marca 2013 21:08

S P R A W O Z D A N I E

z pracy z dzie?mi i m?odzie?? w Kole PZW Kluczbork za rok 2012.

Zarz?d Ko?a PZW Kluczbork swoj? wielokierunkow? dzia?alno?? koncentruje miedzy innymi na pracy z dzie?mi i m?odzie?? , maj?c ?wiadomo?? ,?e od kszta?towania charakterw i zami?owania , a nawet pasji m?odych ludzi zale?y przysz?o?? polskiego w?dkarstwa i obfito?? wd we wspania?e okazy

Postawa starszych kolegw z Ko?a , ich troska o m?odych adeptw sztuki w?dkarskiej ma wymierne prze?o?enie na wyniki osi?gni?te przez najm?odszych cz?onkw Ko?a PZW Kluczbork.

I tak Wiktoria ?ok zaj??a II miejsce w Lidze Okr?gowej kategorii Kadet . Wygra?a coroczny Memoria? Waldemara Stempy w kat. kadet. W GP K?dzierzyn Ko?la zaj??a I miejsce w kategorii kadet . Reprezentowa?a rwnie? Okr?g Opolski w Mistrzostwach Polski.Bra?a udzia? w wielu zawodach rangi Okr?gu zdobywaj?c wysokie miejsca. Zosta?a odznaczona odznak? Wzorowy M?ody W?dkarz".

Junior U22 Kacper Konieczny zaj?? VI miejsce w Mistrzostwach Okr?gu w w?dkarstwie sp?awikowym w kategorii u22 . Zaj?? V miejsce w lidze okr?gowej kategorii U22. Kacper osi?gn?? wysokie wyniki w zawodach organizowanych przez Ko?o PZW Kluczbork. Zaj?? II miejsce w zawodach Puchar Rybaczwki w kat. open , w zawodach o Puchar Burmistrzakat. open zaj?? rwnie? II miejsce . Te wysokie wyniki da?y mu III miejsce w GP Kluczborka w kategorii open za rok 2012.

Junior U22 Bartek Moska zaj?? IV miejsce w lidze Okr?gowej U22.

Zarz?d Ko?a PZW Kluczbork by? organizatorem zawodw w?dkarskich z okazji Dnia Dziecka , ktre odby?y si? na stawie Ko?ciuszki w Kluczborku . Wszyscy uczestnicy byli zwyci?zcami . Ka?dy startuj?cy zawodnik otrzyma? pami?tkowy puchar oraz rozdano wiele atrakcyjnych nagrd rzeczowych .

Cz?onkowie Ko?a PZW Kluczbork pomagali w organizacji zawodw w?dkarskich dla dzieci i m?odzie?y organizowanych przez Pana Kazimierza Pietruszy?skiego .

Ko?o PZW Kluczborkzorganizowa?o Szk?k? W?dkarsk? .Oraz zawody z Okazji Zako?czenia Szk?ki W?dkarskiej ,zawody wygra?a Dominika Semeres z wynikiem 5,8kg!.

Ko?o PZW Kluczbork przygotowa?o mieszcz?cy si? w centrum Kluczborka Staw Ko?ciuszki, specjalnie w celu organizacji zawodw dla dzieci i prowadzenia Szk?ki W?dkarskiej .

Miniony rok 2012 obfitowa? w wysokie wyniki najm?odszych cz?onkw PZW Kluczbork co napawa optymizmem na przysz?o?? i daje energi? do jeszcze bardziej wydajnej pracy .

 
Uchwa?y Zarz?du Okr?gu Opole
środa, 06 marca 2013 10:38

Na stronie Okr?gu www.pzw.org.pl/opole/ jest Uchwa?a dotycz?ca porozumie? na 2013 r

miedzy okr?gami Kalisz, ?dz, Piotrkw Trybunalski, Sieradz, Wroc?aw, Cz?stochowa.

A tak?e Uchwa?a nr 12 w sprawie ograniczenia mo?liwo?ci w?dkowania

na zbiorniku "Kluczbork" w 2013 r.

 


Strona 55 z 67
free pokerfree poker

Zaloguj!

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości