PZW Koło Kluczbork
Zarybienie
niedziela, 02 czerwca 2013 18:24

W dniu 31.05.201r. odby?o si? zarybienie w?gorzem zbiornika Kluczbork oraz Cegielni .(foto w galerii )

 
GP POLSKI Zbiornik Kluczbork
czwartek, 16 maja 2013 19:38

Oglnopolskie Zawody Sp?awikowe z cyklu GP Polski U14 i U18

Po pierwszym dniu zawodw rozegranych w fatalnych warunkach pogodowych i po odwo?aniu ze wzgl?du na te warunki II tury, wyniki I tury, zgodnie z "Zasadami organizacji sportu w?dkarskiego",zosta?y uznane jako wyniki ca?ych zawodw.
Ale od pocz?tku. Zgodnie z zasadami zawody rozpocz??y si? w pi?tek od treningu, ktry normalnie jest obowi?zkowy, jednak dla tych kategorii, w czasie trwania roku szkolnego obowi?zek uczestnictwa jest zniesiony. Mimo tego w treningu udzia? wzi??a spora grupa zawodnikw a jego wyniki by?y obiecuj?ce.
Uroczystego otwarcia zawodw w pi?tkowe popo?udnie dokona? Prezes ZO PZW w Opolu Marian Magdziarz, w towarzystwie Wiceprezesa ZO PZW -Wies?awa Misia. S?dzia G?wnyzawodw - Ryszard Kloch,natomiast tu? po uroczysto?ci przeprowadzi? odpraw? techniczn?, na ktrej sporo czasu po?wi?cono zachowaniom w czasie zawodw w trakcie burz, bo zagro?enie burzowe by?o zapowiadane.
Tymczasem w nocy zmieni? si? front atmosferyczny i zamiast zapowiadanych burz przysz?o och?odzenie i ci?gly padaj?cy deszcz, ktry przy stosunkowo silnym wietrze powodowa?, ?e parasole niewiele pomaga?y. Ju? w trakcie przygotowa? zawodnicy i s?dziowie, a tak?e nieliczni ze wzgl?du na te pogod? kibice, zostali przemoczeni do suchej nitki. ?owienie w takich warunkach nie nale?y do najprzyjemniejszych, ale wszyscy zawodnicy dzielnie dotrwali do ko?ca, cho? przy wa?eniu ryb i podpisywaniu kart wielu z nich ledwo trzyma?o d?ugopis zgrabia?ymi palcami. Wyniki jednak by?y. Wszyscy, zarwno 20 kadetw, jak i 19 juniorw z?owili ryby, a rezultaty powy?ej 4 kilogramw nie by?y rzadko?ci?. ?owiono g?wnie okonia, zdarza?y si? te? karpie, liny i p?ocie.
Ostatecznie w kategorii U14 swj sektor wygra? Micha? Kaj z Okr?gu PZW Kalisz z wynikiem 4490 punktw, a w kategorii U18 Marcin Kurzepa z Okr?gu PZW Katowice z wynikiem 4415 punktw. Nie?le te? wypadli nasi juniorzy startuj?cy w kategoriiU18. Wiktoria ?ok zaj??a drugie (4350), a Marcin Wacha - trzecie (4265) miejsce.
Po zawodach organizator przygotowa? dla wszystkich niespodziank?, ktr? by?a degustacja w?dzonego pstr?ga poliwodzkiego, ktry ostatnio zdoby? zaszczytne wyr?nienie "Opolska marka". Dodatkowo w czasie tej degustacji przedstawicielka Agencji Rynku Rolnego Oddzia? w Opolu cz?stowa?a dzieci i m?odzie? s?odyczami i jab?uszkami.
Po tak udanym w ryby dniu wszyscy liczyli na jeszcze lepszy nast?pny, no i na to, ?e deszcz wreszcie przestanie pada?. Niestety pogoda sp?ata figla uczestnikom zawodw. Pada?o ca?e popo?udnie, w nocya i ranek przywita? wszystkich deszczem.Deszcz, a tak?e brak wysuszonej odzie?y, pierwsze oznaki przezi?bie? w?rd uczestnikw sprawi?o, ?e na wniosek opiekunw i trenerw, G?wna Komisja S?dziowska, nie chc?c ryzykowa? utratyzdrowia zawodnikw,postanowi?a odst?pi? od przeprowadzenia drugiej tury zawodw, uznaj?c zgodnie z p. 5.2 II cze?ci "Zasad organizacji sportu w?dkarskiego" zawody za odbyte po rozegraniu jednej tury.Tym samym wyniki pierwszej tury okaza?y si? wynikami ko?cowymi zawodw.
Mimo, ?e douroczystego zako?czenia zawodw trzeba by?o zaczeka? kilka godzin, na wcze?niejszy wyjazd zdecydowa?y si? tylko nieliczne ekipy. Ci co pozostali chyba nie ?a?owali swojej decyzji, bo organizator przygotowa? sporo nagrd i upominkw dla wszystkich.
W zako?czeniu udzia? wzi??o wielu znamienitych go?ci w?rd ktrych wymienimybardzo przychylnego nam w?dkarzom Burmistrza Kluczborka Jaros?awa Kielara, a tak?ez-c? dyrektora Agencji Rynku Rolnego, Oddzia? w Opolu Grzegorza Bialika, Prezesa LGR "Opolszczyzna"Jakuba Roszuk i Prezesa Ko?a PZW Kluczbork Kazimierza Kupriana. Rol? gospodarza pe?ni? oczywi?cie Prezes ZO PZW Opole Marian Magdziarz. Wszyscy oni wr?czali puchary, medale i nagrody.

 
GRATULACJE
poniedziałek, 13 maja 2013 06:10

W Oglnopolskich Zawodach Sp?awikowych z cyklu Grand Prix Polski U18

rozegranych w dniach 11-12 maja 2013r. na zb. Kluczbork

nasza kole?anka Wiktoria ?ok zdoby?a 2 miejsce.

Gratulujemy Wiktoria i ?yczymy dalszych sukcesw.

 
UWAGA W?DKARZE
środa, 08 maja 2013 14:32

W zwi?zku z licznymi pytaniami informujemy , ?e obowi?zuje zakaz po?owu na ?yw? i martw? rybk? i ich cz??ci, oraz zakaz spinningowania na zbiornikach zaporowych (dotyczy rwnie? zbiornika Kluczbork) z brzegu i z ?odzi do 31 maja 2013 r.

Zarz?d Ko?a.

 
Og?oszenie
środa, 08 maja 2013 14:25

Zarz?d Ko?a PZW w Kluczborku organizuje zawody w?dkarskie w dyscyplinie sp?awikowej z okazji " Dnia Dziecka " Wszystkie ch?tne dzieci zapraszamy do zapisywania si? u skarbnika Ko?a w Centrum W?dkarskim przy ul. Katowickiej 11 do dnia 29.05.2013. (?roda).

Zawody przewidziane s? dla dzieci z rocznika 2001 i m?odsze. Zawody w?dkarskie odb?d? si? na stawie Ko?ciuszki przy "Rybaczwce " w Kluczborku . Zbirka zawodnikw 02.06.2013r. (niedziela) o godz 8:00 na pomo?cie. W zwi?zku z ograniczon? ilo?ci? miejsc decyduje kolejno?? zapisw.

Dzieci mog? uczestniczy? wy??cznie pod opiek? doros?ego opiekuna i musz? posiada? siatk? do przechowywania z?owionych ryb.

Zarz?d Ko?a

 


Strona 54 z 69
free pokerfree poker

Zaloguj!

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości