PZW Koło Kluczbork
Mistrzostwa Ko?a
czwartek, 28 marca 2013 15:55

Ko?o PZW Kluczbork organizuje Zawody o Mistrzostwo Ko?a w w?dkarstwie sp?awikowym.

Zawody odb?d? si? w dniu 14.04.2013 r. na zbiorniku Kluczbork

Zbirka o godz. 6.00 (wjazd od strony ul. Strzeleckiej)

Zawody odb?d? si? z podzia?em na kat. ,w dwch turach,

w/g Regulaminu sportowego po?owu ryb.

Zapisy do dnia 11.04.13 r.(w??cznie) u skarbnika Ko?a.

Startowe na zawody wynosi 10 z?.

Zarz?d Ko?a

 
Wielkanoc.
czwartek, 28 marca 2013 13:42

Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Wielkanocnych sk?adamy wiosenne ?yczenia,

aby w czas ?wi?ta Paschy w Waszych sercach, rodzinach i domach zago?ci?a rado??,

spokj i wielka nadzieja odradzaj?cego si? ?ycia.

 
Sprawozdanie
wtorek, 12 marca 2013 21:08

S P R A W O Z D A N I E

z pracy z dzie?mi i m?odzie?? w Kole PZW Kluczbork za rok 2012.

Zarz?d Ko?a PZW Kluczbork swoj? wielokierunkow? dzia?alno?? koncentruje miedzy innymi na pracy z dzie?mi i m?odzie?? , maj?c ?wiadomo?? ,?e od kszta?towania charakterw i zami?owania , a nawet pasji m?odych ludzi zale?y przysz?o?? polskiego w?dkarstwa i obfito?? wd we wspania?e okazy

Postawa starszych kolegw z Ko?a , ich troska o m?odych adeptw sztuki w?dkarskiej ma wymierne prze?o?enie na wyniki osi?gni?te przez najm?odszych cz?onkw Ko?a PZW Kluczbork.

I tak Wiktoria ?ok zaj??a II miejsce w Lidze Okr?gowej kategorii Kadet . Wygra?a coroczny Memoria? Waldemara Stempy w kat. kadet. W GP K?dzierzyn Ko?la zaj??a I miejsce w kategorii kadet . Reprezentowa?a rwnie? Okr?g Opolski w Mistrzostwach Polski.Bra?a udzia? w wielu zawodach rangi Okr?gu zdobywaj?c wysokie miejsca. Zosta?a odznaczona odznak? Wzorowy M?ody W?dkarz".

Junior U22 Kacper Konieczny zaj?? VI miejsce w Mistrzostwach Okr?gu w w?dkarstwie sp?awikowym w kategorii u22 . Zaj?? V miejsce w lidze okr?gowej kategorii U22. Kacper osi?gn?? wysokie wyniki w zawodach organizowanych przez Ko?o PZW Kluczbork. Zaj?? II miejsce w zawodach Puchar Rybaczwki w kat. open , w zawodach o Puchar Burmistrzakat. open zaj?? rwnie? II miejsce . Te wysokie wyniki da?y mu III miejsce w GP Kluczborka w kategorii open za rok 2012.

Junior U22 Bartek Moska zaj?? IV miejsce w lidze Okr?gowej U22.

Zarz?d Ko?a PZW Kluczbork by? organizatorem zawodw w?dkarskich z okazji Dnia Dziecka , ktre odby?y si? na stawie Ko?ciuszki w Kluczborku . Wszyscy uczestnicy byli zwyci?zcami . Ka?dy startuj?cy zawodnik otrzyma? pami?tkowy puchar oraz rozdano wiele atrakcyjnych nagrd rzeczowych .

Cz?onkowie Ko?a PZW Kluczbork pomagali w organizacji zawodw w?dkarskich dla dzieci i m?odzie?y organizowanych przez Pana Kazimierza Pietruszy?skiego .

Ko?o PZW Kluczborkzorganizowa?o Szk?k? W?dkarsk? .Oraz zawody z Okazji Zako?czenia Szk?ki W?dkarskiej ,zawody wygra?a Dominika Semeres z wynikiem 5,8kg!.

Ko?o PZW Kluczbork przygotowa?o mieszcz?cy si? w centrum Kluczborka Staw Ko?ciuszki, specjalnie w celu organizacji zawodw dla dzieci i prowadzenia Szk?ki W?dkarskiej .

Miniony rok 2012 obfitowa? w wysokie wyniki najm?odszych cz?onkw PZW Kluczbork co napawa optymizmem na przysz?o?? i daje energi? do jeszcze bardziej wydajnej pracy .

 
Uchwa?y Zarz?du Okr?gu Opole
środa, 06 marca 2013 10:38

Na stronie Okr?gu www.pzw.org.pl/opole/ jest Uchwa?a dotycz?ca porozumie? na 2013 r

miedzy okr?gami Kalisz, ?dz, Piotrkw Trybunalski, Sieradz, Wroc?aw, Cz?stochowa.

A tak?e Uchwa?a nr 12 w sprawie ograniczenia mo?liwo?ci w?dkowania

na zbiorniku "Kluczbork" w 2013 r.

 
Uwaga
piątek, 28 grudnia 2012 20:01

Cz?onkowie Ko?a podczas op?acania sk?adek otrzymaj? stosowne zezwolenia uprawniaj?ce ich do wjazdu w stref? ciszy i parkowania na drodze do zbiornika od strony ulicy Strzeleckiej. W/w zezwolenie dotyczy g?wniej drogi od ul. Strzeleckiej do zbiornika (by?a Stara ?wirownia) i nie uprawnia do wjazdu w boczne drogi. Zezwolenie jest imienne i nie wolno go odst?powa? innym.

W czasie w?dkowania powinno le?e? za szyb? samochodu (jak bilet parkometru). Brak zezwolenia za szyb? traktowany b?dzie jako wjazd bez zezwolenia

 


Strona 53 z 65
free pokerfree poker

Zaloguj!

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości